"Niets is wat het lijkt" Mart Smeets presentator en schrijver

Onderzoeksresultaat samenwerking projectteams bouw

26 januari 2015

Bouwen aan meer vertrouwen

Het functioneren van projectmanagementteams van infrastructurele bouwprojecten krijgt gemiddeld een krappe zes voor samenwerking. Dit blijkt uit de enquête die Martherus Executive & Team Coaching eind 2014 heeft gehouden onder veertig managers binnen grote integrale infrastructurele bouwprojecten in Nederland. Dit gedragskundig onderzoek, naar het (dis)functioneren van projectmanagementteams, is uitgevoerd op basis van het zogenaamde 5-B’s model van Patrick Lencioni (5 Behaviors of a cohesive team). Dit model maakt onderscheidt in vijf gedragskenmerken of frustraties van teamwork.

Wat in de uitvoering als een ‘acuut probleem’ en als de grootste frustraties van samen-werking wordt ervaren is de afwezigheid van vertrouwen (rapportcijfer 4.5). Dit op enige afstand gevolgd door als ‘mogelijke probleem’ het verwaarlozen van teamdoel-stellingen & -resultaten (rapportcijfer 5.3) en het ontlopen van verantwoordelijkheden (rapportcijfer 5.7). In de perceptie van de geënquêteerden wordt als ‘geen probleem’ gezien het binnen projectmanagementteams hebben van angst voor conflicten (rapport-cijfer 7.2) en het hebben van gebrek aan betrokkenheid van projectteamleden (rapport-cijfer 6.6). De onderzoeksresultaten zijn samengevat in bijgevoegd plaatje. Uit dit onderzoek onder opdrachtnemers is verder af te leiden dat de samenwerking door ruim een derde van de respondenten als ‘geen probleem’ wordt ervaren, bijna een derde beleeft het als een ‘mogelijk probleem’ en bijna een derde van de respondenten ziet het als een ‘acuut probleem’ binnen projectteams.

Het fundament waar direct aan gewerkt moet worden is het bouwen aan vertrouwen. Het advies is om hier direct mee te starten bij het samenstellen van projectteams en hier continue aandacht aan te besteden. Dit door het uitvoeren van een assessment naar de verschillende gedragsstijlen van de teamleden en de teamcultuur bij aanvang van het project. Ook is het zeer aan te bevelen om na een assessment van de 5-B's (kan al na 6 weken) thema gerichte teambijeenkomsten te organiseren rondom het aanpakken van (mogelijke) problemen of frustraties in het projectteam. Het inzetten van een objectieve teamcoach of procesbegeleider kan hierin een hele belangrijke stimulerende en ondersteunende rol vervullen. De bestaande project start ups (PSU) en themagerichte project follow ups (PFU’s) rondom één van de vijf (mogelijke) frustratie zijn de uitgelezen momenten om hieraan gezamenlijk te werken. 

Ter afsluiting bedank ik iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Het gehele onderzoeksverslag kunt u vinden op mijn nieuwe website (nieuws). Verder nodig ik iedereen uit om zelf meer de regie te nemen over het potentieel van samenwerking in teams. Graag ga ik hierover met u in gesprek.

Bijlage bij dit bericht
Publicatie onderzoek samenwerking bouw

Onderzoeksresultaat samenwerking projectteams bouw